Ontwikkeling broedbestand

Overige gierzwauwpagina's - Contact

 

 

Broedbestand Nederland stabiel ?

 

(update 16 november 2020)

De MUS-telling (Meetnet Urbane Soorten) van Sovon is sinds 2007 de enige jaarlijkse gestandaardiseerde landelijke telling van gierzwaluwen. Het is een vijf minuten punttelling (van rond vliegende vogels) in stedelijk gebied, drie maal per jaar (alleen de 3e, de avondtelling, is van belang voor de gierzwaluw) waarbij alle vogelsoorten geteld moeten worden. De telling wordt in ca. 700 postcodegebieden met elk twaalf telpunten uitgevoerd. Op ieder punt moet gedurende 5 minuten het hoogste aantal tegelijk waargenomen vogels worden genoteerd.

Het is de enige telling die iets zou kunnen zeggen over het verloop van het voorkomen en de verspreiding van de gierzwaluw in Nederland. In 2018 bereikte de index na een geleidelijke toename sinds 2014 een stand van 111% (t.o.v. 2007=100). Na een flinke dip in 2019 werd in 2020 met 101% weer het niveau van 2007 bereikt. Zie MUS-nieuwsbrief aug. 2020.

 

Gierzwaluwindexen in vier landen

(volgens aantal getelde rondvliegende vogels)

 

Bronnen: Nieuwsbrieven MUS van Sovon, Duitse tuinvogeltelling 2006-2020, Deense Gierzwaluwtrend 1978-2016, UK-jaarverslagen BTO en Vogelwarte.ch-mauersegler

Allen omgerekend naar 2007=100. MUS-2020 is voorlopig.

Alle MUS-indexen 2007-2019 .

Het aantal MUS-tellingen is sinds 2007 opgelopen van bijna 400 naar ca. 700.

 

Gierzwaluw dik in de min volgens Vogelbalans 2020

De gierzwaluw is na jaren afwezigheid ook weer opgenomen in de Vogelbalans 2020. Daar wordt de ontwikkeling van 1990 - 2019 aangegeven als het gemiddelde percentage aantalsverandering per jaar. Dat staat op -1,1 %. Dat betekent dus dat de soort in 30 jaar met 27% is afgenomen. Het is niet duidelijk op welke tellingen van voor 2007 is uitgegaan.

Gierzwaluw telbaar ?

e vraag is of rondvliegende gierzwaluwen betrouwbaar geteld worden en of de trend van aantallen rondvliegende vogels iets zegt over de broedvogelstand (ca. 50.000 volgens de nieuwe Sovon-vogelatlas 2013-2015).

Rondvliegende gierzwaluwen tellen is lastig, vooral bij hoge aantallen (in Woudsend bleek het aantal uit foto's van grotere groepen soms wel  dubbel zo groot te zijn als volgens de visuele telling). De aantallen variëren verder sterk met het tijdstip op de dag, in het seizoen en met het weer. In Spanje is dat onderzocht. In 2017 werd het resultaat van de jaarlijkse telling (twee maal per jaar) vergeleken met de uitkomsten van een dagelijkse trajecttelling over 2 kilometer van maart tot september. Het bleek dat het hele voorjaar minstens een keer per week geteld zou moeten worden om een betrouwbaar beeld van de aantallen te krijgen. Zie: Spaans paper met Engelse samenvatting.

Maar zelfs als er goed en systematisch geteld zou kunnen worden, is er nog de problematische relatie met de omvang van het broedbestand. (daar is overigens onlangs in Kollum een onderzoek naar gedaan, zie  bericht over artikel in Gierzwaluwbulletin juni 2019 ). De verhouding varieert o.a. sterk in de loop van het seizoen en met de staat van de kolonie (gesloopt, stabiel of in ontwikkeling). Lees hier alles over de kunst van het broedplaatsen zoeken.

 

De lijnen in de grafiek tonen grote jaarlijkse fluctuaties. Dertien jaar is waarschijnlijk te kort om iets zinnigs aan te ontlenen. Sovon vindt het "nog wat kort om duidelijke trends te ontdekken" maar is er "van overtuigd dat ze de soort steeds beter in de vinger krijgt" (Sovon Vogelbalans dec. 2016).

 

Op deze korte termijn lijken de Duitse en Engelse trend helder maar een halvering van het broedbestand in 10 jaar in de UK is toch wel erg spectaculair. En in Duitsland werd in 2019 met -30% minder vogels gevolgd door 2020 met een plus van 21%. En de dalende trend zou gevolgd kunnen worden door langere perioden met een opgaande lijn zoals in Denemarken bijvoorbeeld van '88- tot '94.

Aantaltellingen Noord-Holland

Noord-Hollands Landschap heeft ook een wat lager lopende telling georganiseerd. Van 2012 t/m 2016 werde aantaltellingen van vliegende vogels vanaf hoge punten in steden georganiseerd. 67 vrijwilligers hebben op 15 tellocaties drie keer per jaar in de avond aantallen geteld tussen 15 juni en 15 juli. In een dagbladartikel (IJmuider Courant 23 juni) meldt organisator Peter Mol dat de aantallen in Noord-Holland gelijk zijn gebleven en in West-Friesland zelfs iets toegenomen. Op een aantal locaties worden de tellingen voortgezet.

 

- Twitterbericht 23-7 met krantenartikel.

- Het onderzoeksverslag

- Mijn reactie op het onderzoek op nieuwspagina 2017

 

Toch achteruitgang in Europa ?

 

update 22 december 2019

Over een langere periode werd de trend voor de gierzwaluw voor de Europese populatie steeds als stabiel aangeduid. Onlangs kwamen de nieuwe cijfers van PECBMS beschikbaar voor 168 soorten over 1980 t/m 2016. De gierzwaluwtrend over 1980-2016 wordt nog steeds als "stabiel" (+4%) aangeduid (minder dan 5% wijziging). Maar over de laatste 10 jaar van 2007-2016 wordt een toch wel opmerkelijke achteruitgang van 21% genoteerd. En die daling loopt aardig gelijk af met boeren- (Barn swallow) en huiszwaluw (House-martin). Vooral met boerenlandvogels gaat het onverminderd slecht, zie boerenlandvogels 1960-2017.

 

Europese index gierzwaluw, huiszwaluw en boerenzwaluw 1980 - 2017

 

 

De landengegevens voor de gierzwaluw zijn allemaal verkregen door het op de een of andere manier tellen van rondvliegende vogels, zoals MUS in NL en de tuinvogeltelling in DE. Het is de vraag of deze gegevens iets zeggen over de broedvogelstand van de gierzwaluw.

- Europa: trend broedvogels 1980-2016 - gierzwaluw

(vink soortnaam in de tabel aan en kies "show" voor grafiek)

 

 

 

In december 2020 verscheen de tweede Europese Broedvogelatlas (EBBA2)met de data van 556 soorten broedvogel over de onderzoeksperiode 2013-2017. De verspreiding (het gebied van voorkomen) wordt daar aangegeven als gelijk gebleven sinds de vorige atlasperuode van rond 1980. Atlas van 4 kilo en 1.000 p. te bestellen bij Lynxeds voor 90 Euro.

 

Denemarken

De Deense index is ook gebaseerd op een soort MUS-telling (punttelling van 5 minuten), eenmaal per jaar. In 2013 waren er 377 telroutes.

 

Denemarken, trend t/m 2015

 

De gewijzigde trend t/m 2016

 

De nieuwe grafiek t/m 2016 wijkt nogal af van de vorige t/m 2015. De dalende trend is nagenoeg verdwenen, afgezien van record dieptepunt 2016.

- Deense Gierzwaluwtrend 1978-2016.

 

 

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is de trend volgens de BBS-telling van rondvliegende vogel spectaculair dalend met maar liefst - 41% over '08-'18. De soort is daarmee op de oranje lijst (amber) beland. Zie beschrijving van de telmethode in de BBS (Breeding Bird Survey)

 

 

Zie overzicht alle jaarverslagen BBS en hier 2019.

De 1e telling is in de periode 1 april-15 mei en de 2e van 15 mei - 30 juni. Er wordt gedurende 1,5 u. geteld langs twee lijnen van een kilometer (elk verdeeld in 200 meter transecten) in willekeurig landelijk geselecteerde 1-km-hokken, dus ook veel in landelijk gebied. Sinds 1994 liep het aantal tellingen op van bijna 2.000 naar ruim 4.000 in 2018. Trend UK  1994 - 2017.

Zie ook de resultaten voor de gierzwaluw volgens de UK-atlas 2007-2011 bij Action for Swifts. Daarin wordt de dalende trend over de laatste 40 jaar bevestigd.

De RSPB organiseerde sinds 2009 ook een landelijke telling van "screaming partys".  Zie: UK- tellingen 2009-2014. (met link naar pdf-verslag over 2014.)

 

Zwitserland

 

In Zwitserland is het bestand sinds 1999 nagenoeg stabiel met jaarlijkse variaties tussen minimaal 93% en maximaal 112% rond het gemiddelde (2000 = 100%).

Ook het broedsucces bleef stabiel uit een onderzoek aan 23.000 ! paartjes tussen 1980 en 2019.

Zie: Vogelwarte.ch-mauersegler

 

 

Spanje

In een onderzoek in Spanje houdt men het op een verlies van 33% sinds 1996, overeenkomend met een verlies van meer dan 11 miljoen vogels. Zie: SEO - birdlife.

 

 

Is de gierzwaluw telbaar ?

 

Is de MUS-telling voor de gierzwaluw wel voldoende specifiek? Wat is er eigenlijk geteld? En wat betekent een eventueel gevonden trend van aantallen rondvliegende vogels voor de broedvogelstand?

Hieronder kom ik na bespreking van een aantal mogelijke factoren die van invloed zijn op het telresultaat tot de conclusie dat de index vooral door de weerssituatie en het tijdstip van de telling in de avond wordt bepaald. Het verband tussen aantal getelde vogels en aantal broedvogels is eigenlijk niet bekend. De index informeert waarschijnlijk nergens over, ook niet over het aantal rondvliegende vogels. Rick Wortelboer van GBN analyseerde de cijfers van Sovon over de eerste vijf jaar en kwam tot een vergelijkbare conclusie en deed enige aanbevelingen, zie: Gierzwaluw en MUS, Gierzwaluwbulletin 2012-2 p. 5-6. Publicatie van MUS-resultaten suggereert m.b.t. de gierzwaluw ten onrechte  dat we er iets van weten en kan dus beter achterwege blijven.

Hieronder bespreken we een aantal aspecten.

 

Het weer

Sovon schreef in de nieuwsbrief van maart 2012 over 5 jaar MUS en de Gierzwaluw: "Opvallend is dat de huizenbroeders gierzwaluw en huismus in de groep van lichte toename zitten. Met name voor de Gierzwaluw is de toename verrassend omdat de derde telperiode in 2011 zo regenrijk was. Blijkbaar wachten veel MUS-tellers de gunstige omstandigheden af om de telling te doen". En in het begeleidend schrijven bij de  MUS-nieuwsbrief van augustus 2012 over de voorlopige resultaten in 2012 (met minder gierzwaluwen dan in 2011) wordt gesteld dat nadere analyse van het weer tijdens de tellingen meer duidelijkheid moet geven over de oorzaak van de daling in 2012.

Inderdaad, hoe beter weer hoe meer gierzwaluwen, dat weet iedereen die er naar omkijkt. In 2011 en 2015 heb ik dat in Woudsend onderzocht met een dagelijkse telling. De relatie van het aantal vogels met de maximum dagtemperatuur was bijna 1 : 1.

 

Fig. 1 Gemiddelde dagtemperatuur en aantal gierzwaluwen

Woudsend, 19 april - 17 augustus 2015

 

 

Het aantal vogels werd bepaald als een maximum aantal tegelijkertijd aanwezig rond 21 h., gedurende 5 minuten boven mijn woonhuis. Per 5 minuten werd het aantal een keer of 5-10 bepaald.Tijdens vele honderden tellingen voor de Friese provinciale telling in 2011 en 2012 is dit een betrouwbare manier van tellen gebleken. (Zie Friese gierzwaluwtellingen)

Voor de temperatuur (daggemiddelde van 24 uur) werd het gemiddelde genomen van de stations Stavoren en Leeuwarden.

Eind mei - begin juni nemen de aantallen toe door de aankomst van de niet broedvogels. Na half juni nemen de aantallen geleidelijk toe doordat beide broedvogels ongeveer een week na het uitkomen van de jongen gaan vliegen. Half juli nemen de aantallen ook  toe, maar daarvan is de oorzaak onduidelijk (uitgevlogen jongen? concentraties van meerdere kolonies ?).

 

Een analyse van het weer tijdens de tellingen is dus een eerste vereiste om de indexen in een realistischer perspectief te kunnen plaatsen. Maar in Sovon-Nieuws 2013-1 met de definitieve cijfers, wordt hier niet op terug gekomen. Er is en wordt geen analyse van de invloed gemaakt. In de Stadsvogelbalans 2012 wordt gesteld dat "het weer van grote invloed is op het voedsel en dus het voorkomen van deze soort". Toch wordt aangenomen dat de berekende trend van betekenis is en er wordt onder andere uit opgemaakt dat 'de afname' zich manifesteert in de vooroorlogse wijken en dat deze niet opweegt tegen de vooruitgang in sommige naoorlogse wijken. (Onduidelijk is of men hier met "afname" uitsluitend het aantal getelde rondvliegende vogels bedoelt of ook de broedvogelstand)

 

 

Is er wel een significante trend?

De gegevens t/m 2011 zijn ook door Rick Wortelboer van GBN (Gierzwaluwbescherming Nederland) geanalyseerd. Het blijkt dat van de 5.695 telpunten, die van 2007 t/m 2001 geteld zijn, er maar 1.665 (28%) in alle jaren zijn geteld. Sovon heeft met behulp van het programma TRIM (van CBS) de overige ontbrekende punten geďnterpoleerd en daarmee de trend berekend. Maar als er alleen naar die 5-jaars-punten wordt gekeken, blijkt dat er daarvan 32 een significante negatieve trend (afname) hadden en nagenoeg evenveel (29) een positieve trend (toename). 93% van de telpunten hebben geen significante toe- of afname ! Bovendien is er een zeer grote variatie in de aantallen per telpunt. Wortelboer vermoedt ook dat dit met het weer te maken heeft en hij concludeert "dat er met de beschikbare cijfers geen toe- of afname in de aantallen vastgesteld kan worden ". (Zie Gierzwaluwbulletin 2012 nr. 2 voor zijn verslag: Gierzwaluw in MUS.)

 

Telsysteem niet helder

Ook de voorgeschreven telmethode roept vraagtekens op bij de duiding van de telresultaten.

Elke MUS-plot bestaat uit 12 telpunten binnen een postcodegebied (1e 4 cijfers). De eerste twee MUS-tellingen vinden 's morgens vroeg plaats, de 3e in de avond tussen 15 juni en 15 juli. Bij elke telling heeft men een periode van een maand om een teldag te kiezen.

Op elk telpunt worden gedurende 5 minuten van alle soorten "alle waargenomen (gehoor of zicht) individuele vogels met terreinbinding geregistreerd". Aanwijzingen voor een verrekijker ontbreken. Voor de Gierzwaluw geldt verder nog de volgende aanwijzing: "Zowel laag als hoog vliegende groepen moeten geteld worden. Maar als een hoogvliegende groep op meerdere punten wordt gezien, moet deze maar op 1 punt vermeld worden". 

 

Gierzwaluwen vliegen erg onregelmatig (hoog, laag, afwezig, aanwezig, weinig, veel), ook binnen die 5 minuten. Bij de index-berekening werden groepen van meer dan 50 niet meegeteld, maar na overleg met GBN worden die weer wel meegeteld sinds 2012 "omdat het bij de Gierzwaluw niet nodig is om te voorkomen dat grote groepen de trend bepalen". Toch wat vreemd want verzamelvluchten kunnen enorme aantallen omvatten, zijn erg wisselend  aanwezig en eigenlijk niet te tellen. Maar de herziene berekening had geen wijziging van de indexen tot gevolg.

 

En wat is de grens tussen een wat lager vliegende groep die op meerdere punten genoteerd mag worden en een wat hoger vliegende groep die op 1 telpunt genoteerd moet worden ? En wat moet genoteerd worden bij drie groepjes van 3, 5 en 7 vogels die in die vijf minuten met tussenpozen, waarin ze onzichtbaar zijn, drie maal in verschillende lage routes langs komen. Het gemiddelde van 5, het maximum van 7 of het totaal van 15 ?

Om een beetje relevante indruk te krijgen zijn 5 minuten alleen al voor de gierzwaluw hard nodig, maar in die vijf MUS-minuten moeten alle soorten geteld worden.

 

In een Spaanse studie wordt aannemelijk gemaakt dat voor de gierzwaluw twee tellingen in het voorjaar (transecttellingen over 2 km) i.v.m. de sterk wisselende aanwezigheid volstrekt onvoldoende zijn om een indruk van het werkelijke aantal te krijgen. Minimaal een wekelijkse telling zou noodzakelijk zijn. Zie samenvatting: Telsysteem voor huiszwaluw en gierzwaluw, Madrid .

 

Teltijdstip heeft grote invloed

Rond 21 u. worden de meeste gierzwaluwen geteld. In de MUS-nieuwsbrief 2013 - 2 presenteerde Sovon een grafiekje met de gemiddelde aantallen per telpunt (12 per telling, 500 tellingen) over de avondtelling van de eerste 5 MUS-jaren, afhankelijk van het begintijdstip van de telling (die ongeveer 5 kwartier kost). Het blijkt dat de aantallen bij tellingen die rond 20.30 beginnen bijna dubbel zo hoog zijn als om 19 u. (men mag tellen tussen 19 en 22 uur). In elk jaar is dit patroon "grofweg hetzelfde", aldus Sovon.

 

 

Gemiddeld aantal Gierzwaluwen per telpunt,

naar begintijdstip van de telling (12 telpunten per telling). (bron: Sovon). Zie: MUS-nieuwsbrief 2013-2 met o.a. aantal naar teltijdstip.

 

Hoe de teltijdstippen verdeeld waren over de avond en in welke mate dit van invloed is geweest op de index, wordt niet vermeld. Als de tellingtijdstippen niet representatief waren zou de index daarvoor gecorrigeerd moeten worden. Om de invloed beperkt te houden wordt men nu alsnog opgeroepen om "op hetzelfde tijdstip te beginnen als altijd". Als dat verschillende tijdstippen waren wordt niet aangegeven welk tijdstip dan de voorkeur heeft.

 

Aantallen vogels en broedgevallen

Tenslotte moet (zeker bij de Gierzwaluw) altijd de vraag gesteld worden of het aantal rond vliegende vogels een maat is voor het aantal broedgevallen.

In Drenthe bleek het aantal broedplaatsen echter vier tot vijf maal groter dan geschat op basis van rondvliegende vogels. En in Noordwijk bleek het broedbestand twee tot drie maal groter.

VBN en Sovon nemen een 1 op 1 relatie aan tussen vliegende en broedende vogels in de Stadsvogelbalans 2013 als zij stellen dat "het tempo van kolonisatie (van nieuwbouwwijken) niet opweegt tegen de snelheid waarmee de oude wijken als broedgebied ongeschikt raken".

Bij de Gierzwaluw wordt in de regel aangenomen (onderzoek mij onbekend) dat 60 tot 80% van de rondvliegende vogels (nog) geen broedvogel is maar nestzoeker. Maar die verhouding varieert sterk van jaar tot jaar en vooral binnen de drie maanden broedseizoen. En meer vliegende vogels zou zelfs kunnen wijzen op minder broedvogels omdat er veel dakloos geworden zijn. Dat is geen flauwe grap; dakloos geworden gierzwaluwen van een gesloopte wijk vliegen wel 1-3 jaar rond voordat zij een nieuwe broedplaats hebben gevonden en ook de bijbehorende jongere nestzoekers blijven bij die gesloopte kolonie hangen. De tellers lopen achter de feiten aan.

 

Conclusies

 

Een en ander moet tot de conclusie leiden dat er een erg grote kans is dat het getelde aantal rondvliegende vogels (zoals in de MUS-tellingen) tamelijk willekeurig is. En het is twijfelachtig of dat getelde aantal een maat is voor de stand als broedvogel. Vooral het weer en het teltijdstip speelt een doorslaggevende rol bij de getelde aantallen. Maar ook de manier van tellen en de persoonlijke invulling daarvan kan een deel van de grote variaties verklaren. En wat betekent een eventueel gevonden trend ? Mocht na vele jaren tellen (beter en systematischer) en grondige analyse blijken dat er toch een trend is dan weten we nog niet of dat ook het aantal broedvogels betreft.

 

Ik denk niet dat er een oplossing is (voor het aantonen van de voor- of achteruitgang van het broedbestand).

De Gierzwaluw is erg interessant maar de benodigde menskracht om goed te tellen krijg je er niet voor op de been. Alleen al om een goede telmethode te ontwerpen (als die al te vinden is) en te testen is een jaar of vijf nodig. Lokaal nesten zoeken, beschermen en zorgen voor meer nestgelegenheid is nuttiger werk.

 

Het is beter om de Gierzwaluw in de MUS-tabel te schrappen want de index informeert nergens over en de Gierzwaluw zal er niet onder lijden. Beschermers van broedplaatsen kunnen op grond van hun ervaringen blijven beweren dat het o.a. door sloop, renovatie en de nieuwe pesticiden niet goed gaat. En bouwers en slopers kunnen met de index in de hand beweren dat het wel meevalt, mede dankzij de Wet natuurbescherming, gedragscodes en SMP's. We gaan beter maar gewoon door met bescherming.

 

Wat en hoe te tellen ?

Wie gierzwaluwen wil tellen of inventariseren en een hekel heeft aan zinloos werk moet zich goed afvragen wat het doel van de tellingen is. Dat bepaalt veel van de zoek- en telmethode en voorkomt onnodig / zinloos werk. Steek vooral je licht op bij eerdere tellingen. De volgende doelen, middelen en methodes zijn te bedenken (in bewerking).

 

1. Doel: Bescherming van bestaande nesten

(handhaving of vervanging)

 

Middel: broedplaatsen zoeken

Methode: zoeken van groepen vogels boven stad en dorp (de broedkolonies), volgen van verzamelvluchten en giervluchten en speuren naar aanhakende "bangers" om zo de invliegende broedvogels te vinden. Meeste kans van half juni tot half juli in de avonduren bij helder weer tot 23.00 uur (als de vleermuizen gaan vliegen).

Alleen een invliegende vogel die minstens een minuut binnen blijft (of uitvliegend, maar die tref je haast nooit) telt als bezet nest.

Aanhaken van bangers en giervluchten op zichzelf zijn geen nestplaatsbewijs. Dat zijn alleen (belangrijke) aanwijzingen voor nesten in de nabijheid.

 

Nestadressen noteren, invoeren op waarneming.nl , bewoners/eigenaren informeren en de adressenlijst bezorgen bij lokale natuurorganisaties en gemeente en/of woningbouwvereniging.

 

Bedenk dat veel broedplaatsen verloren gaan door kleine ingrepen waar geen vergunning voor nodig is en waar de gemeente of woningbouwcoöperatie geen rol speelt. Bewoners van eigen woningen informeren is dus erg belangrijk. Bij (grotere) sloopprojecten en renovaties wordt ecologisch onderzoek meestal wel gedaan. Belangrijk is dat er niet alleen formeel wordt voldaan aan vervangende nestgelegenheid (kasten ophangen) maar dat die gecontroleerd worden want er kan veel misgaan op belangrijke details. Dus juiste type kasten of neststenen, op de juiste plaatsen ophangen en voorzien van lokgeluideninstallatie (is helaas meestal nog niet verplicht)

 

- Informatie over kunstnesten

- Tips en trucs voor nesten zoeken

 

2. Doel: (landelijke) trend ontdekken in broedbestand

Middel: tel- en zoekmethoden bedenken, testen en valideren. Uitwisseling van ervaringen/resultaten organiseren en landelijk overleg en coördinatie opstarten. Bekijk tellingen elders.

 

Vijf minuten punttelling

Een mogelijkheid is wellicht een detaillering/uitbreiding van de landelijke MUS-telling, dus via een telling van rondvliegende vogels op een vast punt, maar dan gerichter op de gierzwaluw dan MUS.

Deze methode is in 2011 in Friesland uitgebreid getest en lijkt in ieder geval de mogelijkheid te bieden om het aantal vliegende vogels betrouwbaar te tellen (als de aantallen niet te groot zijn, hoge verzamelvluchten boven grote kolonies niet tellen).

De relatie met het aantal broedparen is dan echter nog steeds een vraagteken. Het gaat om een telling van 5 minuten op een vast punt waarbij in die vijf minuten niet een momentopname wordt geteld maar het maximum aantal vogels dat tegelijkertijd in die vijf minuten gezien kan worden. Het bleek dat je tijdens die vijf minuten wel 10 - 20 keer de telling kunt doen en dat er meestal vrij snel (al na 1-3 minuten) een duidelijk maximum uitrolt.  Kies een punt met redelijk maar niet te ver uitzicht en tel dat ieder jaar (alleen vogels die vrij dichtbij vliegen, lage verzamelvluchten en giervluchten, geen hoog vliegende en voorbijtrekkende groepen). Belangrijk is dat de telling simultaan en steeds op dezelfde datum (of binnen een paar dagen) en op hetzelfde tijdstip op de dag wordt gedaan (voorkeur zo dicht mogelijk bij 21 u.). Ook zo veel mogelijk bij gelijke, goede weersomstandigheden.

Ook hier moeten we het voor trendbepaling natuurlijk hebben van zoveel mogelijk telpunten en een lange reeks van jaren.  Zie de resultaten en jaarverslag van 388 Friese punttelingen.

 

3.  Doel: trendbepaling van lokaal broedbestand

Methode 1: broedplaatsen zoeken, jaarlijks of minder frequent. Tijdrovend, ervaring vereist, veel menskracht nodig. Lees het onderzoek in Noordwijk, 20 jaar tellen 1993 - 2016.pdf . Zie voor tips en trucs de pagina Broedplaatsen zoeken en beschermen .

Methode 2: rondvliegende vogels tellen, zie onder 2.

 

Uitgevoerde tellingen

 

1. Landelijk

- Stadsvogeltelling MUS van Sovon

- MUS: Tijdstip van telling bepaalt aantal

- Sovon vogelatlas '13-'15 : 40.000 - 60.000 broedparen

- Sovon, landelijke stand en trend

- Waarnemingen zomer 1919 - Ardea

 

2. Regionaal

- Delfland tellingen 1990-2010

- Delfland, telling 2012

- Fryslân, details van 160 nestadressen

- Fryslân, verslag 388 punttellingen 2011.pdf

- Fryslân, kunstnestbezetting 2003 - 2011.pdf

- Noord-Holland: oproep tellingen 2012-2016

tellingen-NH-Instructie.doc

tellingen-NH-formulier.xls

Bericht en link naar eindrapport bij Landschapsbeheer

 

3. Lokaal

- Amsterdam, kaart met 2.600+ broedplaatsen

- Amersfoort,  1e tellingen 2017, in Straatgras 2017-1  en

tellingenverslag t/m 2018 en idem 691 broedplaatsen t/m 2019

- Amstelveen, tellingen 2016

- Apeldoorn, 2 jaar tellingen en: Start 11 jaar monitoring 2018-2030

- Arnhem e.o. , broedplaatstelling 2003

Bennekom, nestkastentelling 1988-2018

- Boxtel, broedpaatsen zoeken 2015 en 2016

- Delft, 2008. 106 broedparen

 - Enschede nestkastkolonie. Kies: "algemeen - jaarverslagen"

- Gouda 2011 t/m 2014

- Groningen, filmpje over stadstelling 2014  en

stadstellingen 2001-2014 en nestkastbezettingen, Grauwe Gors 2016

- Haarlem, 10 jaar nestkastbezetting Garenkokerskwartier, in Fitis 38 -4

- Kollum, broedplaatsen en vliegende vogels, GBN-bulletin 2019-1 .

- Leiden, broedplaatsentelling 2011

- Lochem, aantaltelling 1992-2014

- Maarssen, nestadressen en kaart 2016-2019

- Oisterwijk - IVN-gierzwaluwen

- Oisterwijk-jaarverslag 2017

- Tilburg, 9 jaar nestkastkolonie

- Noordwijk-Binnen - 1993-2005 (pdf)

- Noordwijk-20 jaar tellen- '93 - '13- Limosa 2015-88  

- Utrecht, bezetting van 858 kuntsnesten 2018-2020

- Velp, ontwikkeling neststeenkolonie sinds 1996

- Waardenburg, kasteel: Nestkastenbezetting 2011-2017

- Wijhe, kaartje met nestlocaties 2013

- Woudsend, broedplaatstellingen 2008 - 2013

- Zwolle, kolonies zoeken, broedplaatsen tellen

4. Buitenland

- Europa

- EU-vogeltrends 1980-2011 (info-pdf)

- Europa: trends van 170 broedvogels 2018

(gierzwaluw -2,3% over 2008-2018)

- Duitsland, zeven jaar tuinvogeltelling

- UK - Ierland en meer info

- Denemarken, 1975-heden

- NW-Ierland-Mayo, nesten en voorkomen

- UK- tellingen 2009-2014. (met link naar verslag.pdf)

 

5. Handleidingen, systemen en oproepen

 

- "Zo tel je gierzwaluwen", Sovon-nieuws 2015-1 p. 10 (.pdf)

-  Tellingen-Noord-Holland-Instructie.doc

Tellingen-Noord-Holland-formulier.xls

-  Amsterdam-centrum-atlas gierzwaluw

-  UK- Bristol, telling aantal in "screaming party's" 2015

-  U.K. Opzet en oproep proeftelling in Cambridge, UK

- Tips en trucs voor nesten zoeken

- Alles over MUS van Sovon

- 20 jaar broedplaatsen zoeken in Noordwijk. Limosa 2015-4

- MUS-nieuwsbrief 2013-2 over o.a. aantal naar teltijdstip

- 388 punttelingen  in Friesland

 

Bespreking "De Gierzwaluw in MUS van Sovon", Gierzwaluwbulletin 2012 nr. 2, p 5-6,  Gierzwaluw en MUS.

 

Op 9 augustus 1978 werd door Aart Vink het hoogste aantal foeragerende gierzwaluwen in Nederland waargenomen, ca. 40.000 boven Flevoland.

Hij is op waarneming.nl met 5.905 gierzwaluwwaarnemingen ook de aanvoerder van de top-5. Ondergetekende staat tweede met 2.877 (stand 16 november 2020), zie: Waarneming.nl-Gierzwaluw-soortinfo.

 

 

+++++++++++++++

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

Willemstraat 38 3511 RK Utrecht

06 -3849 7474

  Begin pagina