Kunstnesten

 

Op deze pagina:        

 

 

Gierzwaluwnieuws 2022     Overige gierzwaluwpagina's  en Contact

 

 

 Goede bedoelingen zijn niet genoeg

 

Kunstnesten kunnen een prima alternatief zijn voor verloren gegane broedplaatsen of voor de vestiging van een nieuwe kolonie. Maar er moet goed op een groot aantal belangrijke aspecten gelet worden. Succes hangt af van details. Ondanks van toepassing zijnde gedetailleerde wet- en regelgeving kunnen op diverse momenten en door diverse betrokkenen in het proces van een kunstnestproject fouten worden gemaakt die tot mislukking leiden. Volgens mijn natte vinger (systematisch onderzoek ontbreekt in Nederland) raakt gemiddeld 10% of minder van de kunstnesten bezet.

Er is dringend systematisch onderzoek nodig naar de effectiviteit van kunstnestprojecten, de succesfactoren en het nestzoek- en nestplaatskeuzegedrag van gierzwaluwen. Bestaande en nieuwe kennis moet toegankelijker en veel breder beschikbaar komen.

 

Kan de leegstand verminderd worden ?

Belangrijke oorzaken van leegstand zijn dat de vogels de kasten niet weten te vinden, fout nestkasttype, foute locatie en foute configuratie.

Verder lijkt het nodig om na te denken over een andere strategie (anders dan lokale mitigatie) voor kunstnesten. Voor de langere termijn is het nodig om te anticiperen op de aanstaande grootschalige vernieuwing van de gebouwde omgeving op de route naar 'van het gas af' en 'klimaatneutraal' in 2050. In principe zullen alle "natuurlijke" broedplaatsen verloren gaan. Standaard inbouwen van neststenen, ook als er geen nesten verdwijnen, in alle nieuwbouw en te renoveren woningen en gebouwen zou het devies moeten worden. Op den duur zou dat beter moeten werken dan mitigatie per locatie waarbij van alles mis kan gaan. De huidige bezettingscijfers van kunstnesten wijzen in ieder geval niet op voldoende compensatie voor nestplaatsverlies door sloop en renovatie.

- Meer (kamermotie, manifest) over verplichte neststenen in de nieuwbouw.

 

De belangrijkste tips:

(voor de particulier die het te doen is om de gierzwaluw te helpen met nestkasten op eigen woning)

 

- ga te rade bij ervaringsdeskundigen. Observeer in ieder geval een paar avonden een nestkastenkolonie met bezette nesten om te zien hoe ze vliegen en naar binnen gaan. Filmpje: bangers bij bezette nestkasten. Vraag naar ervaringen en tips. De landelijke vereniging voor gierzwaluwbescherming, GBN,  heeft een lijst met lokale contactpersonen.

 

- de grootste kans  op succes: hang ze niet aan de eigen woning maar als aanvulling bij een bestaande groep nestkasten waarvan er al minstens eentje bezet is , of daar zo dicht mogelijk in de buurt (op minder dan 25 meter).

 

- begin er niet aan als er binnen 200 meter geen bestaande gierzwaluwbroedplaatsen zijn (kies een andere vogelsoort). Op alle locaties is er  aanzienlijk meer kans op bezetting bij toepassing van lokgeluiden.

 

- alleen locaties op noord- of noordoostgevels. Minstens 3 meter boven maaiveld en rondom een grote vrije in-,  langs- en uitvliegruimte zonder obstakels. Ideaal is een kopgevel met kantpannen of overstek. Onder een breed overstek of een dakgoot kan het op alle windrichtingen.

 

- bij meerdere kasten niet al te dicht op elkaar plaatsen, minimaal 75 cm. tussen de invliegopeningen, een meter is beter. Niet te grote aantallen bij elkaar, 15 is meer dan genoeg (burenruzie).

 

- gebruik bij voorkeur houtbeton kasten, anders duurzaam hout zoals red cedar.

 

- veel meer over kasttypes, voorbeeldprojecten, zelfbouw en kopen bij GBN - nestkasten

 

Gierzwaluwforum

Vragen over de gierzwaluw worden altijd beantwoord door deskundigen op het NL-Gierzwaluwforum en het Engelse forum SMS-World-wide

 

Zwaluwen Adviesbureau

Voor een ieder die professioneel of als particulier beschermer met kunstnesten aan de slag wil, bevelen wij Marjos Mourmans van Zwaluwen Adviesbureau en haar twee boeken van harte aan. Daar zit 25 jaar kennis en ervaring in verwerkt. Navolging voorkomt fouten, teleurstelling en dierenleed.

 

Boek: Bouwen voor Gierzwaluwen

Boek: Gierzwaluwen en Nestkasten

 

Checklist Groen Bouwen

Vogelbescherming maakte een checklist voor bouwers met aandacht voor stadsvogels.  Checklist groen bouwen - gierzwaluw

 

Toolbox natuurinclusief bouwen

Vogelbescherming Nederland en de zoogdiervereniging lanceerden in november 2019 een website met online tips en trucs voor bouwen in de stad met aandacht voor beesten, groen en biodiversiteit.

Aan de slag op Bouw Natuurinclusief.nl

 

 

Bezetting / effectiviteit van nestkasten

 

Gemeenten, bouwers, woningcorporaties en architecten maken vaak enthousiast melding van de ingebruikname van weer een nieuw kunstnestproject maar daarna horen we er bijna nooit meer van. Er worden nooit persberichten over mislukte projecten verstuurd. Bijgevolg weten we niet veel over de bezetting van gerealiseerde kunstnestprojecten.

 

Voorbeeldprojecten van project Groen Bouwen

Het project Checklistgroenbouwen.nl van Vogelbescherming noemt een groot aantal voorbeeldprojecten. Van 33 projecten (een aantal vrij recent) voor gierzwaluwen worden er 9 als (gedeeltelijk) bezet gemeld, 7 niet bezet en van 17 projecten is de bezetting (nog) onbekend. Stand per dec. 2021.

 

Brabantse steden B5

Sinds vorig jaar doet Vogelbescherming samen met de zoogdiervereniging monitoring aan nestkastprojecten in vijf Brabantse steden. Daar zijn sinds 2017 vele honderden neststenen en nestkasten voor gierzwaluwen (en huismussen) geplaatst bij ge´nteresseerde bewoners. Tot en met 2020 werden nog geen bezette gierzwaluwkasten gevonden Zie Project B5 Brabant .

 

Brabantse gemeenten

Met het particuliere project "Natuur in de Wijk", ondersteund door 18 gemeenten en de provincie Brabant, zijn sinds 2015 ruim 1.169 nestkasten voor de gierzwaluw geplaatst. Op de locatiekaartjes per gemeente staan ze nog lang niet allemaal en in augustus 2021 worden er maar een paar als bezet aangegeven. Monitoringsonderzoek loopt. Zie: https://www.natuurindewijk.nl/ .

 

Bezetting Utrechtse kunstnesten

In 2022 waren er 123 (8,6%) van de 1.423 nestkasten bezet. Zie bericht over de resultaten .

 

 

 

Bezetting van gierzwaluwtillen en faunatorens

 

In 2021 waren 17 ( 2,1%) van de 779 kasten in gierzwaluwtillen bezet. Zie gierzwaluwtillen en faunatorens.

 

Ander bezettingsonderzoek:

- Haarlem, Garenkokerskwartier, in Fitis 38 -4 (80 kasten, ca. 10% bezet na 10 jaar)

- Amstelveen, 2 erg oude projecten, 108 kasten (2021 gemiddeld 50% bezet)

- Maarssen-dorp, 98 nestkasten, 2021 (1-2% bezet na 2 jaar)

- FryslÔn, 860 kunstnesten in  2010-2011 (9% bezet)

 

 

Projecten van "liefhebbers"

Iets meer is bekend van de bezetting van particuliere projecten van "liefhebbers", maar overzichtsliteratuur ontbreekt. De bezetting lijkt door betrokken aandacht en nazorg beter dan van wettelijk geregelde kunstnesten (mitigatie, Wnb, keurmerken, 'groen bouwen') van corporaties, bouwers en gemeenten.  Ze neemt ook toe na verloop van tijd, o.a. door toenemende kennis van succesfactoren zoals kasttype, locatie en toepassing van lokgeluiden. Hieronder het bezettingsverloop van 25 particuliere projecten met totaal 501 nestkasten in Nederland en Engeland.

 

 

 

Duitsland

In Greifswald 2013, werden van 473 vervangende nestkasten bij 23 renovatieprojecten acht kastkenmerken onderzocht die van invloed op de bezetting zouden kunnen zijn. Alle renovaties werden tijdens het broedseizoen uitgevoerd (2004-2012) !

Na 1-4 jaar bleek 24 % van de kasten bezet. Belangrijk bleek de ouderdom van de kast (hoe ouder hoe meer kans op bezetting) maar verreweg de belangrijkste variabele bleek het aantal kasten in elkaars nabijheid. Hoe groter dat aantal hoe kleiner de kans op bezetting. Van 60 kasten met meer dan 8 buurkasten was er geen enkele bezet.

 

Hang dus niet teveel kasten bij elkaar. En ook niet te dicht bij elkaar maar het advies van Schaub om ze een meter uit elkaar te hangen gaat me te ver. Dat beperkt de mogelijkheden op kopgevels van rijtjeswoningen b.v. wel heel erg. En is ook niet nodig. Naast de onderlinge afstand is ook het plaatsingspatroon van belang voor de herkenbaarheid, Dus beter geen lange rijen maar kleine groepjes van 3 - 5 op wisselende afstanden van 30 70 cm uit elkaar is prima. Op deze gevel in Maarssen waren in het 1e jaar (2019) na de verdwijning van de broedplaatsen achter de kantpannen al 5 van de 12 kasten bezet. En in 2020 minimaal 8.

 

 

 

Meer over dit project bij Gierzwaluwen in Maarssen.

 

Op de website van GBN staat een vertaling van de originele samenvatting in het onderzoek en aandachtspunten en tips over wat andere aspecten.

 

Het onderzoek, "Nest-boxes for Common Swifts Apus apus as compensatory measures in the context of building renovation: efficacy and predictors of occupancy" staat hier: Nestkastbezetting bij 23 renovatieprojecten, Greifswald, DE.

 

In Berlijn is in 2004 een groot onderzoek gedaan naar de bezetting van 1.712 kasten in diverse renovatie en sloopprojecten. Hieronder staat een samenvatting in powerpoint in het Nederlands door Harm Peeters (kolonie-eigenaar in Arcen). Ongeveer 10% van de 1.223 kasten die op dezelfde locatie als de verdwenen nesten werden geplaatst raakte bezet. Zie:  Wortha-Arndt-2004-Berlijn.

 

 

Neststenen

 

Verreweg de beste vorm van kunstmatige nestgelegenheid is de neststeen die in een spouwmuur wordt ingemetseld. Zou standaard in de nieuwbouw op bepaalde hoge (kop)gevels, op schaduwrijke zijden tussen noord en oost  moeten worden ingebouwd. De bezetting kan versneld worden door het afspelen van geluiden van soortgenoten, zie lokgeluiden, maar spontane bezetting komt ook voor, vooral op locaties waar broedplaatsen in de buurt zijn en als er dakloos geraakten in de buurt rondvliegen. Dat zal geleidelijk sneller gaan naarmate meer van dit type kunstnesten beschikbaar en bezet zijn. Als het gemeengoed is geworden (na nog vele jaren) zullen ze door het bekende na-aapgedrag vanzelf gevonden worden en is lokgeluid op nieuwe locaties niet meer nodig.

Er zijn beproefde modellen in de handel, er is al veel ervaring mee, ze zijn erg duurzaam en sluiten vaak goed aan bij wat de vogels gewend zijn.

 

Bij onzichtbaar geplaatste uitvoeringen wordt echter vaak de fout gemaakt dat de openingen veel te groot worden gehouden, zoals op onderstaande foto. Dat geeft veel concurrentie en problemen met spreeuwen en huismussen die de kast helemaal volstouwen met takken of gras zodat de gierzwaluw er niet meer terecht kan. Een opening van 28 mm hoog is voldoende, dan kan de spreeuw er niet in.

In Neede is er de opmerkelijke ervaring dat alleen onzichtbaar ingemetselde neststenen benut worden, de zichtbare niet. De helft van 60 stuks was onzichtbaar en bijna 100% bezet, de andere helft zichtbaar en nagenoeg onbezet.

 

 

Onzichtbare inbouw neststenen in zorgcentrum Merenhoef in Maarssen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zichtbare inbouw van neststeen in bestaande gevel na dakisolatie (in een niet te dikke muur, waardoor hij een beetje uitsteekt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw concept werd bedacht door  Unitura, gespecialiseerd in voorzieningen voor gebouwbewonende soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Het betreft een complete schoorsteen waar neststenen voor huismus, gierzwaluw of verblijfplaatsen voor vleermuizen kunnen worden ingebouwd. De 'nepschoorsteen' bekleed met steenstrips kan bijvoorbeeld geplaatst worden bij renovaties waar een overbodig geworden schoorsteen is verwijderd. Er is al een aantal van geplaatst maar nog niet met neststenen voor gierzwaluwen. Zie de 'mitigatieschoorsteen' van Unitura.

 

 

Hittestress in neststenen (en nestkasten)

 

update 23-11-2021

Sinds jaar en dag wordt geadviseerd om neststenen uitsluitend in gevels met een oriŰntatie op noordelijke richtingen in te bouwen. Dat geldt ook voor het ophangen van nestkasten. Regelmatig worden, vooral tijdens hittegolven, jonge gierzwaluwen gevonden die het nest vanwege te hoge temperaturen zijn ontvlucht. Ook worden soms (bij camera bewaakte nesten) dode eieren op het nest gevonden. Er was tot voor kort echter geen gepubliceerd onderzoek naar temperatuurontwikkeling in neststenen gedaan. Jos Hoekstra en Fred van der Lelie (zij vonden in de literatuur geen enkel onderzoek) deden in 2020 in Amersfoort onderzoek naar in 2020 ingebouwde neststenen op vier verschillende windrichtingen. Hun conclusie: het is sterk af te raden om in onbeschutte gevels gierzwaluw neststenen in te bouwen, met uitzondering van gevels die op het noorden liggen, tussen het NNW = 337,5░ en het NNO = 22,5░ (maximaal NO = 45░). Op andere richtingen zullen de temperaturen te hoog oplopen (als criterium voor jongensterfte werd meer dan 2 uur met temperaturen boven 38 graden genomen) en resulteren in (te grote kans op) sterfte van jongen. Het lukte (vanwege de regelgeving) overigens niet om de Amersfoortse neststenen op zuid, west en oost dichtgesmeerd te krijgen.

 

- Neststeentemperatuur-Hoekstra-vdLelie-2020.pdf .

- Berichten over gierzwaluwslachtoffers en opvang hittegolf 2019/2020

 

Metingen in Utrecht (303 kasten ex-V&D) betreffen een project met speciale (unieke) inbouwnestkasten die niet of nauwelijks relevant zijn voor andere toepassingen. Zie: temperatuurmetingen 2019 nestkasten project V&D-Utrecht

 

Marjos Mourmans van Zwaluwen Adviesbureau in Roosendaal vangt al 30 jaar gierzwaluwen op en schreef een verhelderend artikel over haar ervaringen met hitteslachtoffers en ontdekte wanneer we iets van de slachtoffers merken (meestal niet) en hoe dat komt. In een met camera bewaakt nest onder een dakpan op het zuidwesten werden in 5 jaar 15 eieren gelegd maar vloog er slechts een enkel jong uit !  Zie: Gierzwaluwnestplaatsen en oververhitting, 2005.

 

Door (een stagiair bij) Bureau Waardenberg is in 2019/2020? ook onderzoek gedaan naar temperatuurontwikkeling in neststenen en nestkasten. Er wordt gewerkt aan een publicatie die openbaar gemaakt kan worden. Geruchten doen de ronde (GBN en VBN beschikken over resultaten) dat uit dit onderzoek zou blijken dat de sterfte op andere dan noordelijke richtingen heel erg mee zou vallen.

In Utrecht kennen we een project met 20, voor 100 % bezette neststenen op een zuidwestgevel. Er worden jongen in kastopeningen gezien maar omvang broedsucces is uiteraard niet bekend. Zie: Arthur van Schendelstraat.

 

Door klimaatverandering zullen aantal, duur en intensiteit van hittegolven toenemen. Dat is al ruimschoots gedocumenteerd.

 

 

Toename van hittegolven op het noordelijk halfrond.

Sinds 1980 is het beslagen oppervlak van hittegolven 46% groter, is de maximale intensiteit 17% groter en komen ze 6% vaker voor.

Zie paper: hittegolven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies:

In afwachting van meer duidelijkheid en anticiperend op meer en intenser hittegolven, is het aan te bevelen om andere dan noordelijke richtingen niet voor neststenen (en nestkasten) te benutten, tenzij ze afgeschermd zijn door een overstek of brede dakgoot.

 

Neststenen in de middeleeuwen voor oogst van jongen

 

Mauro Ferri onderzocht historische kunstnestkolonies die sinds de 13e eeuw werden gebruikt voor het oogsten van de jonge vogels voor consumptie, zoals mussen, spreeuwen, duiven, maar ook voor het plezier van vogels rond het huis of kasteel. In ItaliŰ werden daartoe veel speciale "gierzwaluwtorens" gebouwd met soms wel honderden nestplaatsen. Dat was kennelijk zeer succesvol. Sommigen werden gerestaureerd en dienen nu voor onderzoek.

 

In Nederland (en Vlaanderen) werden deze voorzieningen vooral voor spreeuwen en mussen gebouwd maar gierzwaluwen zullen er ook dankbaar van geprofiteerd hebben (als de invliegopening groot genoeg is, minimaal 2,8 cm hoog).

Met de huidige variant in Nederland, de gierzwaluwtil, wil de bezetting niet zo vlotten, zie bezetting NL gierzwaluwtillen.

 

Lutherse kerk, Hamburgesrstraat, Utrecht, Hamburgerstraat, 1412

In de kapel van het voormalige klooster zijn op drie gevels totaal 26 neststenen ingemetseld. In 2021 waren minstens 23 van de 26 neststenen in de kapel bezet door gierzwaluwen.

Het is de oudst bekende kolonie van Nederland en volgens de Italiaanse onderzoeker  Mauro Ferri zelfs de oudste kunstnestkolonies van Europa die nu is bewoond door gierzwaluwen. Uit onderzoek wordt opgemaakt dat deze neststenen niet bedoeld waren voor oogst van jongen maar voor muggenbestrijding. Meer over dit project Lutherse kerk, Utrecht.

 

Agnietenklooster Elburg, ca. 1450

De 35 neststenen in het onderste deel van de gevel van het  Agnietenklooster in Elburg zijn van vergelijkbare ouderdom. Ze zitten lager dan de loze gaten in de vorm van het kruis bovenin.  De onder het kruis geplaatste veel grotere openingen waren mogelijk voor duiven bedoeld. 

 

 

Agnietenklooster in Elburg

 

 

In 1955 is het complex ingrijpend gerestaureerd. De nestingangen werden afgedicht met gaas om overlast van poep voor passerende trouwstellen te voorkomen. Er nestelden ook spreeuwen en huismussen. Maar de lokale vogelwerkgroep maakte ze in 2014 weer open en geleidelijk aan raken er steeds meer stenen door gierzwaluwen bezet, in 2021 een stuk of vijftien. Een aantal gaten met diameters van 37-38 mm, opgemeten door Frank Westenenk van de plaatselijke vogelwerkgroep, worden ook gebruikt door huismus, ringmus, spreeuw en boomklever. Ook elders in het pand wordt  achter dakgoten en onder dakpannen vrijwel zeker (maar bewijs ontbreekt) ook al vele eeuwen gebroed.

 

Publicaties van Mauro Ferri met data en veel foto's:

-- Historische kunstnesten voor oogsten vogelvoedsel, 2018 p. 217-239 (E)

-- Presentatieslides van lezing 2018 over "gierzwaluwtorens sinds de middeleeuwen" (E)

 

Neststeeninfo

- Filmpje van Vivara met inmetselpraktijk en invliegende vogels

- Mooi filmpje over neststenen in groot monument in Antwerpen

- Mal voor nestingangen in  cementopvullingen in ruwe muur (Action for Swifts)

- Engelse leverancier van de S-brick neststeen

 

Nestkasten

 

Zelf bouwen

Verzin niet zelf een ontwerp, het komt vrij precies. Voor nieuwe locaties is het model "Voordorp" overal toepasbaar. Ingewikkelder (zoals model Zeist) hoeft echt niet. Kleiner mag ook; in de "natuur" broeden ze in de kleinste ruimtes achter een dakpan of in een spleet. Plaats, vorm en grootte van de invliegopening zijn belangrijk. Het schuine dak voorkomt dat er vijandige/verstorende andere vogels op landen of gaan nestelen. In de achterkant zit een groot gat voor schoonmaken en inspectie van de kastinhoud.  Bouwtekeningen van diverse typen staan op GBN - nestkasten.

 

Model "Voordorp".

Klik voor vergroting.

 

 

 

 

Leveranciers, fabrikanten (kasten, neststenen)

Een variant op "Voordorp" van uiterst duurzaam Eternit/gietbeton is model "Maastricht", ontworpen door Marjos Mourmans van Zwaluwen Adviesbureau in Roosendaal. Invliegroute schuin van onderen, zeer geschikt voor vervanging van nesten achter kantpannen op kopgevels en nesten met de ingang achter dakgoten.

 

Model Maastricht

 

Weegt 3,5 kg en kost ca. 30 Euro incl. BTW, nestmateriaal, bevestigingsonderdelen en handleiding. Geschikt voor locaties op noordwest, noord en noordoost.

Er is ook een uitvoering met dubbel dak (foto hieronder) waardoor teveel opwarming voorkomen kan worden op locaties waar toch enige tijd de volle zon op de kast kan komen. Maar ook deze uitvoering niet op zuid of zuidwest hangen !

Meer details op: Maastricht-persbericht.pdf . Kan besteld worden bij www.zwaluwenadviesbureau op marjosmourmans@zwaluwen.info en 0165- 535 810.

 

 

Vivara  verkoopt dit model Voordorp in houtbeton, als Vivara-GZ-04 (ook mogelijk met de opening in de bodem)

 

Zorgcentrum voor mensen met beperkingen Ipse de Bruggen in Zwammerdam levert vanuit de werkplaats de kasttypen Zeist, Voordorp en Westvoorne in red cedar voor Ç 47,44 incl. btw. Documentatie  en prijsopgaven op: houtbewerking@ipsedebruggen.nl (geen info op website)

 

Al in 1982 maakte men zich zorgen over de afnemende beschikbaarheid van broedplaatsen voor gierzwaluwen door woningverbetering. In 1982 ontdekte Jaap Taapken een toen nog bijzonder broedgeval in een spreeuwenkast, nota bene aan de rand van een bos aan de Boslaan in Hilversum. Zie zijn verslag van de waarnemingen in Het Vogeljaar 1983.

 

Engels

Op het Engelse Blog van Dick Newell staan erg veel tips voor aanschaf, bouw en praktijk van kunstnesten, zie Action for Swifts.

 

Leveranciers / fabrikanten van nestkasten en neststenen

 

- Vivara - nestkasten 

- Zwaluwenadviesbureau, Roosendaal

- Waveka

- Schwegler

- Unitura - producten- gierzwaluw

- Kingspan - kast in systeem overstek

- Hagemeister - nestbakstenen

- Action for Swifts, leverancier van de S-brick

 

en vele anderen.

 

 

 

Nestkastkolonies met website

Beek-Ubbergen, 2008-heden, Jochem KŘhnen

Mijdrecht, 2020-heden, Ad van Uchelen

Joanneskerk Oisterwijk, Hanni Nilsen

Tilburg, Eilenbergkolonie, 1999-2007, Henk Haans

Tilburg, nestkastkolonie in nieuwbouwwijk, 2014-heden, ook Henk Haans

Woudsend, 2011-2015, Jaap Langenbach

IJlst, gierzwaluwtil, 2018-heden, 4 webcams, Chris de Jong

 

 

 

Nestvorm helpt bij nestkastbezetting

 

Nestkastenexpert Dick Newell heeft in Engeland al heel wat experimenten gedaan met verschillende typen nestkasten voor gierzwaluwen. Op zijn blog wordt er uitgebreid verslag van gedaan. Vandaag publiceerde hij de resultaten van een onderzoek naar de effecten van het aanbrengen van een voorgevormde nestvorm in de kast. Het blijkt dat er 4,6 maal zo vaak wordt gekozen voor een kast met zo'n voorziening dan zonder. Ook wordt de kans groter dat er al in het eerste jaar van bezetting gebroed wordt; vaak gebeurt dat pas in het tweede jaar. De nestvorm voorkomt o.a. dat eieren per ongeluk uit het nest rollen. De exacte vorm lijkt niet van invloed te zijn maar de randen moeten niet te hoog zijn, anders kunnen uit het nest geraakte jongen niet meer terug kruipen.

 

Dick maakte echter geen vergelijking met nestruimtes waar wat gedroogd gras en veertjes zijn klaargelegd, waarmee de vogels zelf een natuurlijk nestkommetje kunnen maken. Dat is in alle gevallen een bewezen ( zie b.v. verslag over kolonie Waardenburg met bijna 100 bezette nestkasten) goede voorziening. De vogels kiezen zo zelf de benodigde vorm. Maar een voorgevormde nestkom kan in het begin wel helpen tegen uit het nest rakende eieren. Een in een cirkel gelegd touw wordt ook met succes toegepast (wel vast plakken !). Dus een combinatie van nestkom met wat hooi en veertjes is misschien wel de optimale voorziening.

Zie blog 'Action for swifts' met link naar het onderzoeksverslag.

 

 

 

Nestkast met nestkom van ca. 12 mm. dik. Er was wat gedroogd gras en veren in klaar gelegd dat bij het eerste legsel van twee eitjes gebruikt werd. Kolonie Woudsend met drie van de vier bewoonde kasten op zolder. Alle details: Nestkasten Woudsend 2011-2015.

 

 

De diameter van een natuurlijk, rond, gemetseld nest is ca. 8 cm.

Een gierzwaluw komt nooit aan de grond en moet dus alle nestmateriaal in de lucht opvissen. In natuurlijke nesten onder daken wordt vaak nestmateriaal van mussen en spreeuwen gebruikt / ingepikt. Bij het schoon maken van een kast (verwijderen van poepjes, los materiaal, plastic) aan het eind van een broedseizoen het nest laten zitten!

 

 

Filmpjes uit nestkasten

 

Er zijn vele tientallen fantastische filmpjes op het web te vinden, met alle spectaculaire gebeurtenissen die zich maar in een gierzwaluwnest kunnen voordoen.

Live kijken kan ook, vanaf eind april, zie lijst met 25+ Gierzwaluw-webcams.

 

Broedcyclus in spreeuwenkast, Moskou, 15 min.

Gierzwaluw lokt partner naar nestkast

Jongen kijken uit invliegopening en zien ouder aankomen

Vliegoefeningen en 'push-ups' van kastjong

Gierzwaluwpaar schrikt van vuurwerk en verlaat nestkast

Uit nest geraakt eitje wordt terug in nest gebracht (zeldzaam!)

Youtubekanaal van Ad van Uchelen in Mijdrecht

Youtube-kanaal met belevenissen in Engels nest 2019

Eerste bezoek aan nestkast

Twee gierzwaluwen knallen pal na elkaar in een kast.

Het leggen van een ei, erg mooi, na 1 minuut

Vliegoefeningen van jong in nestkast

Vliegoefeningen aan verticale kastwand met "hangsleuven"

Jong poept buiten de nestkast

Wat doet een paartje ' s nachts in de nestkast ?

Gierzwaluw met geo-locator op de rug

Indringer verwijdert oud ei uit nest

Zeer snelle verwijdering van ei uit nest

Paartje werkt indringer de kast uit

Gierzwaluw verliest slagpen

Uitvliegend jong in Leuven door Louis-Philippe Arnhem

Arnold Vlaanen in Volkel op Youtube: broedseizoen 2014

Gierzwaluwluisvlieg verhuist van banger naar lege nestkast

Schoorsteengierzwaluwhappen(ing)

 

Dakpanhuifjes uit den boze

 

Dakpanhuifjes of "gierzwaluwpannen", die een alternatieve toegang (in plaats van een kapotte of scheef liggende pan) moeten geven tot nestplekken achter dakpannen, zijn maar heel zelden een goede oplossing. Daken van alle nieuwbouw en renovatie zijn waarschijnlijk ongeschikt. Ze zijn ge´soleerd en (met of zonder nauwsluitende "sneldekkers") door zonbestraling sterven de eieren en de jonge vogels van de hitte of de oudere jongen ontvluchten het nest voortijdig. Zie negatief huifjespanadvies bij GBN en geen gierzwaluwpannen op ge´soleerde daken bij Vogelbescherming Nederland (N.B. waar "bij voorkeur" staat (2x) moet u "uitsluitend" lezen !).

In het Kennisdocument Gierzwaluw worden huifjespannen niet toegestaan op ge´soleerde daken.

 

In de brochure van Vogelbescherming Nederland over natuurvriendelijk verbouwen van particuliere huizen worden dakpanhuifjes, ook voor huismussen,  helaas nog steeds aanbevolen. Ook op niet ge´soleerde daken van woningen is de huifjespan niet aan te raden omdat er vanwege nauw sluitende pannen onvoldoende ventilatie plaats vindt.

 

Er is overigens nog wel enige onzekerheid over de hitteontwikkeling in kunstnesten (huifjespannen, neststenen, nestkasten). Uit een onderzoek van Bureau Waardenburg (eind 2019) zou blijken dat het in tegenstelling tot de heersende gedachte wel meevalt, maar het rapport is niet openbaar gemaakt (wel in bezit van GBN). In afwachting van meer informatie zou het principe "bij twijfel niet doen" gehanteerd moeten worden. Uit incidentele metingen is wel duidelijk dat het achter dakpannen voor broedende vogels in ieder geval veel te heet wordt. 

Lees de paper van Marjos Mourmans over hitte in nestkasten en hoe gierzwaluwen daarmee omgaan ("ze kiezen toch zelf voor de slechte plek" is geen goed argument), zie: Hittestress in nestkasten.

 

 Dakpanhuifje op zelfgemaakt gat gelijmd.

 

 

 

 

 

Toepassing van huifjespannen lijkt eigenlijk alleen verantwoord bij een oude schuur, een enkel kerkgebouw of historisch pand zonder dakisolatie en dan alleen op het noorden (ongeveer tussen 0 en 45 graden ) gerichte daken met een hellingshoek van 45 graden of steiler.

Bij de plaatsing worden vaak fouten gemaakt door ze te verspreid (1 of 2 per woning) of op verkeerde plaatsen (te hoog , te laag) op het dak te plaatsen. In de praktijk blijken huifjes erg weinig of pas na zeer lange tijd benut te worden. Toepassing van nestkasten of neststenen is op de meeste locaties een veel betere optie met minder risico op leegstand en oververhitting.

 

 

Hier werden huifjes met succes toegepast op een onbewoonde, onge´soleerde zolder van een voormalige stadsboerderij in Woudsend. (Pannen waaiden er af tijdens een storm). Ze werden eerst alleen als uitgang gebruikt maar het jaar daarop ook als ingang. Meer over dit pand........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huifjes Ter Heyde vervangen door nestkasten

Marco Verschoor vond in het voorjaar van 2019 in Ter Heyde, bij Monster in het Westland, een fraai voorbeeld van hoe het met goede bedoelingen fout kan gaan. Bij renovatie van een rijtje van 25 huizen zijn de nesten onder de dakgoten verwijderd en de invliegopeningen ontoegankelijk gemaakt. Ter compensatie dacht men er goed aan te doen om dakpanhuifjes midden op de ge´soleerde daken te plaatsen. Marco ging met nestkasten aan de slag. Lees hier over het snelle succes van de hersteloperatie.

 

Veel broeders achter huifjes in Den Helder.

Henk Post in Den Helder heeft al vele jaren broeders achter zijn dakpannen en heeft diverse ingangen van huifjes voorzien. Eeen aantal nsten wordt met camera's in de gaten gehouden. In de september aflevering van de Steenloper van Vogelwerkgroep Noord Holland doet hij in woord en beeld verslag over de broedresultaten (8 broedsels in 2021), zie  De Steenloper-sept 2021, p. 9-11. pdf .

 

Monier geeft niet om gierzwaluwen

Er zijn "dakpanhuifjesbakjes" in de handel die het nog wat erger maken. Ze worden onder het huifje geplaatst en hebben opstaande randen van een "geimpregneerde PUR-schuimstrook" (Monier) om te voorkomen dat de vogels naar andere plekken op het dak kunnen. Maar ze worden daardoor ook afgesloten van ventilatie. Op ge´soleerde daken met nieuwe gesloten pannen, maar ook op tochtige, oude daken zal het er daarom veel te heet worden. Slecht product, niet toepassen. We hebben Monier er al geruime tijd geleden en onlangs nogmaals op gewezen maar ze worden nog steeds op de website aangeboden. Een variant is ook te koop bij Nedsale - vogelbakjes.

Vanwege het bouwbesluit is de voorziening niet meer nodig; openingen in scheidingsconstructies groter dan 1 cm zijn nu toegestaan voor nesten of rust- en verblijfplaatsen van beschermde vogels zoals de gierzwaluw, zie Bouwbesluit, art. 3.69 lid 2.

 

Hier een filmpje waarop een vergelijkbaar zelf gemaakt nestbakje met opstaande randen onder een huifje op een kerkdak (vereist door de kerkbeheerder) wordt geplaatst. Dat wordt dus een doodskistje als er gierzwaluwen of andere vogels in gaan nestelen. Ook fout is dat het bakje direct onder de huifjespan wordt geplaatst. Het nest wordt altijd twee/drie pannen links of rechts van de ingang gemaakt; ze zitten graag in het donker en op wat afstand van 'pottenkijkers'. Huifjesbakjes in kerk Berkelland. De huifjes worden overigens t/m 2019 (gelukkig ) niet benut.

 

 

Lokgeluiden

 

Kunstnesten zijn bij gierzwaluwen meestal niet bekend als geschikte broedruimte en ze zullen er niet naar zoeken. Vooral op nieuwe locaties, op enige afstand van bestaande kolonies, is de kans dat zij de nestruimtes op eigen houtje snel zullen vinden vrij klein. Voor een beetje kans op bezetting is het afspelen van lokgeluiden van soortgenoten dan een oplossing. Afspelen van half mei tot eind juli, vooral ' s morgens van ca. 6 - 9 uur en 's avonds van 19.00 - 22.30 u. Overdag zijn de meeste vogels weg, maar in grote kolonies komen ze zo nu en dan ook langs.

 

In juni 2011 heb ik lokgeluid gemonteerd (MP3-speler met PC-speaker) bij vier inpandige nestkasten op Dwerssteech 8 in Woudsend. Het geluid was niet te hard maar binnen een maand had ik al beet, ze reageerden er direct op. De reden van het snelle succes is dat er dichtbij broedplaatsen zijn en er altijd veel vogels dicht in de buurt rondvliegen.  Binnen een maand had een paartje een kast gevonden en bleef er de hele maand juli slapen. Het jaar daarop kwamen ze terug en werden drie jongen groot gebracht. Maar zo snel gaat het lang niet altijd.

 

Nestzoekgedrag

Dakloos geraakte gierzwaluwen en jonge starters zoeken een nestplek door broedvogels te volgen. Ze vliegen vlak langs de nestplaatsen, schreeuwen en krijgen antwoord als die bezet is. Ze storten zich ook op en nabij de nestingangen op het dak of haken aan bij een nestkast en laten zich weer vallen. Ze gluren naar binnen en kunnen zo een lege plek vinden die na soms wekenlange inspecties in gebruik genomen wordt. Daarna begint het lokken van een partner door regelmatig in- en uit te vliegen, piepgeluidjes te maken, en typische signalen met de vleugels af te geven, o.a. het V-teken wat schijnt te betekenen: "ik heb een nest, volg mij". Maar er zijn er ook die zeker menen te weten dat het V-teken "blijf uit mijn buurt, ik heb al een partner" betekent. Zie deze word-file met de citaten: betekenis van V-teken.

 

De al wat oudere nestzoekers van 2-3 jaar komen in de 2e-3e week van mei aan en kennen nagenoeg alle bezette nesten van een kolonie die meestal meerdere locaties met broedplaatsen in een groter gebied omvat (wijk, of heel klein dorp). In de loop van de ochtend, vanaf half zes, en vooral in de avond, gaan ze overal langs. De 1e jaars jongen arriveren pas in de 3e week van juni en hebben uiteraard minder kennis en ervaring en kunnen overal opduiken.

 

Dakloos geworden broedvogels blijven tegelijkertijd wekenlang proberen om in het verloren gegane nest te komen. 's Middags vertrekken ze naar het buitengebied om te foerageren, bij slecht weer soms ver weg. 's Nachts vliegen ze door, op grote hoogte, veelal in grote groepen boven het IJsselmeer (radarwaarnemingen). Broedvogels met een nest komen altijd, elke dag voor 23.00 u. terug op het nest om daar de nacht door te brengen.

 

Diverse typen zoekvogels

- 1e en 2e jaars vogels die voor het eerst gaan broeden. Die arriveren eind mei en zoeken tot in juni om nog ditzelfde jaar te broeden. Vinden ze niet tijdig een plek dan zoeken ze verder tot ver in juli om een plek te bezetten, een partner te vinden, er de nacht door te brengen, te beginnen met wat nestbouw om het jaar daarop terug te komen om te broeden.

- dakloos geworden (oudere) broedvogels door sloop of renovatie van de broedplaats. Deze blijven vaak weken naar die oude plek zoeken maar oriŰnteren zich tegelijkertijd ook op een vervangende plek. Dat doen ze het hele seizoen tot eind juli. Ze volgen de andere broedvogels die wel een nest hebben en inspecteren de nesten die ze kennen.

- door soortgenoten van de broedplaats verjaagde broedvogels. Maar dat zijn er niet veel.

 

Het afspelen

- Je kunt de geluiden afspelen met de hand aan de start- stopknop als je tegelijk ook zicht heb op de ingangen van de nesten / kasten.  Stop er mee zodra vogels dichtbij de geluidsbron aanhaken of in de opening / kast gaan.

- Anderen adviseren continue afspelen, van 's morgens vroeg tot zonsondergang, eind april tot eind juli, en zo luid mogelijk, zonder de buren te hinderen. Installeren van een timer is handig

- Vooral ' s morgens vroeg en ' s avonds wordt er veel naar broedplaatsen gezocht en is er "pakkans"

- zet de speaker in of achter de kast, in ieder geval zo dicht mogelijk bij de ingang van kast of neststeen.

- Als van een groep nestkasten of nestingangen er eentje bezet is met een broedpaar kun je stoppen met afspelen. Het paartje zal dan door hun vlieggedrag andere paartjes op de lege plekken attenderen.

 

Maar je kunt ook doorgaan en de speaker eventueel verplaatsen naar een ingang die nog niet bezet is. Het schijnt dat bestaande paartjes geen last hebben van de geluiden. Maar in principe zijn de afgespeelde geluiden wel een vorm van verstoring van het leefgebied.

. pdf met tips voor het afspelen (Engels)

 

Lokgeluidensinstallaties

  • Leden van GBN kunnen een lokgeluideninstallatie lenen. Neem contact op met co÷rdinator Rick Wortelboer.

  • Op het Swifts-Blog "Action for Swifts" (AfS) staat info over een compact model waarbij player en versterker in een enkel kastje zijn gemonteerd, de Cheng Sheng Power Audio Amplifyer, met SD-card, USB-poort ($25,- incl porto). Voeding 12 V en speaker (hoge tonen "Tweeter") moeten bijgekocht worden.

  • Unitura levert een complete installatie met zonnepaneelvoeding

  • Een variant bij Action For Swifts voor de zelfbouwer is de Micro Swift Caller. Je koopt een printplaat voor een MP3-speler op het internet (zelf behuizing knutselen) en plugt er een USB-stick met de geluiden, een speaker en oplader van mobieltje of Kindle in.

  • Meer tips voor apparatuur (UK)

  • Zelf wat bouwen kan natuurlijk ook. Een mp3-speler met een PC-speaker (als versterker) gaat prima. Als de speler na stoppen door stroomonderbreking weer doorgaat als er stroom op komt, kun je met een timer ertussen de tijden instellen.

  • Afspelen vanaf een PC met CD-speler kan ook nog.

De lokgeluiden

Op de website van Gierzwaluwbescherming Nederland, GBN, kun je een flink aantal verschillende geluiden beluisteren en downloaden. Nr. 2 schijnt vooral geschikt te zijn om af te spelen ter controle van de bezetting van een nest(kast). Als een gierzwaluw terugroept is ie bezet ! De files staan hier bij GBN.

 

En hier is ook een CD met lokgeluiden te koop: http://www.swift-conservation.org/Shopping!.htm . (en nog veel meer hebbedingetjes voor en over de gierzwaluw)

 

Bewerken van geluiden

Met het gratis programma "Audacity" kun je geluidfiles bewerken, samenvoegen en bijvoorbeeld pauzes inlassen.

Download Audacity.

 

Camerabewaking

 

Hele kast moet zichtbaar zijn

Uit het vlieggedrag van gierzwaluwen rond nestkasten is zelfs met veel ervaring niet goed op te maken wat er in de kast gebeurt. Met een camera wordt alles pas duidelijk. Het is daarbij erg belangrijk dat je de hele kastbodem met uitgang en nest in beeld hebt omdat je anders niet zeker weet of een vogel (of een op drift geraakt ei) aanwezig is of niet. Dus eerst het blikveld goed uitproberen en pas dan de camera definitief monteren. Nest op de voorgrond en uitgang achteraan is een goed principe.

Tips met illustratie over camerapositie en beeldkwaliteit: Action for Swifts: camera's

 

Camera kopen

Tips voor WIFI, draadloos, met kabels, IP bij Green Feathers

Camera-aanbod van Veldshop.nl

Ook mooie verzameling varianten en prijzen bij Garden Nature

Over cameratechniek en aankooptips: GBN-camera's

 

Randapparatuur:

Schakelkast voor aansluiten van meerdere camera's op TV e.d.

Verschil tussen Digitale (DVR) en Netwerk (NVR) Video Recorder

Camera-systeem met DVR bij 16 nestkasten in Joanneskerk Oisterwijk

 

Publicatie op internet

Voor publicatie op je website kun je b.v.  IP-camera op website gebruiken.

Youtube heeft ook prima mogelijkheden. Niet alleen een live-beeld (streaming) maar ook opslag van talloze opgenomen filmpjes waarin bezoekers  opmerkelijke gebeurtenissen kunnen bekijken of zelf opzoeken. Daar is gratis software voor down te loaden op https://obsproject.com/ . Bekijk als voorbeeld van het gebruik daarvan bijvoorbeeld de nrs. 5 en 9 in deze lijst met 25+ gierzwaluwwebcamsites. Nr. 15 in deze lijst is een mooi voorbeeld van een goede camera met een schitterend beeld, gemaakt met deze ip-camera, 175 Euro.

Gespecialiseerde IP-camera webwinkel

 

Gegevensverzameling, doe ook mee !

Gierzwaluwbescherming Nederland (GBN) verzamelde de gegevens van tien jaar camerabewaking maar heeft dat inmiddels overgedragen aan Sovon (project nestkaart). Zie voor de resultaten bij Sovon op Gierzwaluw-seizoensvoorkomen en de kaart en tabel met locaties en aantallen bewaakte nesten per jaar (ruim 100 in 2020).

Bij GBN staat het artikel over de resultaten van 10 jaar cameraonderzoek in Gierzwaluwbulletin, 2013 nr. 1. p. 4-6.

Op onze fenologiepagina - 1e eileg  staat info over de dag van de eerste eileg (en de vervroeging daarvan) en het verschil in datum op basis van visuele inspectie (kast openen) en camerabewaking.

Bij GBN op de pagina nestmonitoring vindt je meer over gegevensverzameling en deelname aan project Nestkaart - Light van Sovon.

 

 

++++++++++++

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

06 - 3849 7474

Willemstraat 38

3511 RK Utrecht

https://twitter.com/ApusNL

  Begin pagina